Viết Essay Theo Chủ Đề Theo 12 Dạng Bài Tiêu Biểu

Đánh giá

Các bài viết essay theo chủ đề là dạng bài thường thấy trong các kỳ thi nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh. Mặc dù phạm vi chủ đề bài viết là không giới hạn nhưng để có được một bài viết hấp dẫn, bạn cần chọn được một chủ đề viết essay hay và độc đáo. Trong bài viết dưới đây, Essay 24h sẽ mang đến cho bạn những topics thú vị về các bài essay tiếng Anh. Cùng tìm hiểu ngay!

Viết essay theo chủ đề

1. Argumentative essay topics

Argumentative là một dạng bài viết essay theo chủ đề trình bày quan điểm của cá nhân về một vấn đề cụ thể và đưa ra lập luận thuyết phục người đọc ủng hộ quan điểm đó. Dưới đây là 10 đề chủ đề Argumentative Essay gợi ý cho các bạn:

 1. Should standardized testing be abolished in schools?
 2. Is the use of animals in scientific research justified?
 3. Should the voting age be lowered to 16?
 4. Is the death penalty an effective deterrent for crime?
 5. Should genetically modified organisms (GMOs) be banned?
 6. Is homeschooling a better option than traditional schooling?
 7. Should the government provide free healthcare for all citizens?
 8. Is social media more harmful than beneficial to society?
 9. Should marijuana be legalized for recreational use?
 10. Is climate change primarily caused by human activities?

2. Cause and effect essay topics

Cause and effect là một dạng bài viết essay theo chủ đề yêu cầu người viết tìm hiểu và trình bày về mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề cụ thể. Thông qua bài viết này, độc giả sẽ hiểu rõ hơn về các mối liên hệ nguyên nhân và hậu quả trong một vấn đề cụ thể, từ đó có cái nhìn sâu hơn về tác động của các yếu tố liên quan.

Dưới đây là 10 chủ đề essay hay về Cause And Effect:

 1. The impact of the gig economy on traditional employment patterns.
 2. The causes and effects of the rise of veganism in contemporary society.
 3. The relationship between urbanization and mental health issues.
 4. The effects of sleep deprivation on academic performance.
 5. The causes and consequences of the decline in bee populations.
 6. The impact of art and creativity on mental well-being.
 7. The effects of music on mood and emotional well-being.
 8. The relationship between social media use and body image dissatisfaction.
 9. The causes and effects of the digital divide in access to education.
 10. The impact of parental involvement in early childhood education on long-term academic success.

3. Opinion essay topics

Opinion essay là dạng bài viết essay theo chủ đề nhằm trình bày quan điểm của người viết về một vấn đề cụ thể. Mục tiêu chính của một bài viết ý kiến là thể hiện quan điểm cá nhân của người viết và thuyết phục độc giả đồng ý với quan điểm đó bằng cách đưa ra các bằng chứng và luận điểm thích hợp.

Dưới đây là 10 topics thú về về dạng bài Opinion Essay:

 1. Should governments prioritize space exploration or focus on solving problems on Earth?
 2. Is it ethical to use gene editing technologies for human enhancement?
 3. Should schools teach financial literacy as a mandatory subject?
 4. Is it beneficial for companies to implement a four-day workweek?
 5. Should fast fashion be banned to promote sustainable and ethical clothing practices?
 6. Is it necessary to regulate and limit the use of artificial intelligence in everyday life?
 7. Should social media platforms be held responsible for combating misinformation?
 8. Is it acceptable for athletes to use performance-enhancing drugs under medical supervision?
 9. Should the use of animal products in the fashion industry be completely abolished?
 10. Is it justified to prioritize funding for space exploration over funding for environmental conservation?

4. Compare and contrast essay topics

Compare and contrast là một loại bài viết essay theo chủ đề. Trong đó, người viết so sánh và tương phản hai hoặc nhiều đối tượng, sự vật, ý tưởng hoặc hiện tượng khác nhau. Thông qua đó, người đọc sẽ biết được những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng được so sánh. 

Dưới đây là 10 chủ đề về bài essay Compare And Contrast:

 1. Traditional education and online education: A comparison of learning methods and outcomes.
 2. Organic farming and conventional farming: Analyzing the differences in practices, environmental impact, and health considerations.
 3. Physical books and e-books: Examining the advantages and disadvantages of each format in terms of reading experience and accessibility.
 4. Traditional art and digital art: Contrasting the mediums, techniques, and impact on creativity and artistic expression.
 5. City life and rural life: Comparing the advantages and disadvantages of living in urban and rural environments.
 6. Eastern philosophy and Western philosophy: Exploring the contrasting beliefs, principles, and approaches to life and knowledge.
 7. Renewable energy and fossil fuels: Analyzing the benefits and drawbacks of each energy source in terms of environmental impact and sustainability.
 8. Traditional medicine and modern medicine: Contrasting the approaches, effectiveness, and cultural contexts of traditional and modern medical practices.
 9. Monarchy and democracy: Examining the differences in governance, power distribution, and citizen participation in these two systems.
 10. Classical music and contemporary music: Comparing the characteristics, influence, and audience preferences of classical and modern music genres.

5. Persuasive essay topics

Persuasive essay là một loại bài viết essay theo chủ đề nhằm thuyết phục độc giả chấp nhận hoặc hành động theo quan điểm mà người viết đưa ra. Để đạt được mục tiêu đó, người viết cần phải đưa ra các lập luận mạnh mẽ, nhấn mạnh vào lợi ích và giá trị của quan điểm mình, và cung cấp bằng chứng để ủng hộ những lập luận này.

Dưới đây là 10 Persuasive Essay Topics thú vị dành cho bạn:

 1. The importance of teaching emotional intelligence in schools.
 2. The need for stricter regulations on fast food advertising targeting children.
 3. The benefits of implementing mindfulness practices in the workplace.
 4. The necessity of including financial education in the school curriculum.
 5. The importance of promoting renewable energy sources to combat climate change.
 6. The advantages of implementing a universal basic income.
 7. The benefits of implementing stricter gun control laws to reduce gun violence.
 8. The necessity of providing comprehensive sex education in schools.
 9. The importance of promoting diversity and inclusivity in the workplace.
 10. The need for stricter regulations on the use of single-use plastics.

6. Education essay topics

Education essay là một loại bài viết mà người viết trình bày và thảo luận về các vấn đề, ý tưởng và các khía cạnh liên quan đến giáo dục. Mục tiêu chính của bài viết essay theo chủ đề này là đề cập đến các vấn đề, cải tiến, chính sách và tác động của giáo dục đối với cá nhân, xã hội và xã hội hóa.

Essay 24h đã tổng hợp 10 chủ đề Education Essay thú vị dưới đây dành cho bạn:

 1. The role of technology in transforming classroom learning.
 2. The impact of standardized testing on students’ learning and creativity.
 3. The benefits and challenges of inclusive education for students with special needs.
 4. The importance of promoting critical thinking skills in the education system.
 5. The effectiveness of online learning in comparison to traditional classroom learning.
 6. The role of arts education in fostering creativity and emotional intelligence.
 7. The impact of early childhood education on long-term academic success.
 8. The significance of cultural diversity and multicultural education in schools.
 9. The benefits and drawbacks of homeschooling as an alternative form of education.
 10. The importance of financial literacy education in preparing students for the real world.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bài luận Tiếng Anh thì có thể liên hệ sự trợ giúp đến từ Essay24h – Đơn vị chuyên dịch vụ thuê làm assignment essay uy tín, chất lượng hàng đầu. Với đội ngũ CTV trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Essay24h đã giúp đỡ hàng nghìn HSSV hoàn thành xuất sắc bài assignment.

7. Problem solution essay topics

Bài viết essay theo chủ đề Problem Solution nhằm trình bày cách nhìn nhận vấn đề và đề xuất các giải pháp xử lý của người viết. Mục tiêu cuối cùng của một bài viết về giải pháp vấn đề là tìm ra các phương pháp hiệu quả và khả thi để giải quyết vấn đề đã được xác định.

Dưới đây là 10 chủ đề essay hay về Problem Solution:

 1. The problem of bullying in schools and effective strategies for prevention.
 2. Addressing the issue of obesity in children through improved nutrition and physical activity programs.
 3. Solving the problem of plastic pollution by promoting recycling and reducing single-use plastics.
 4. Implementing measures to combat cyberbullying and protect the well-being of individuals online.
 5. Addressing the issue of unemployment among youth through vocational training and job placement programs.
 6. Solving the problem of food insecurity by implementing sustainable agriculture and improving access to nutritious food.
 7. Addressing the problem of gender inequality in the workplace through diversity and inclusion initiatives.
 8. Implementing strategies to reduce air pollution and promote clean energy alternatives for a sustainable future.
 9. Solving the issue of homelessness through increased access to affordable housing and comprehensive support services.
 10. Addressing the problem of limited access to quality healthcare by improving healthcare infrastructure and expanding healthcare coverage.

8. Advantages and disadvantages essay topics

Advantages and disadvantages dạng bài viết essay theo chủ đề trình bày và so sánh các ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề hoặc một đối tượng. Thông qua đây, người đọc có được một cái nhìn toàn diện về ưu nhược điểm của vấn đề.

Dưới đây là 10 Advantages And Disadvantage Essay gợi ý cho bạn:

 1. Advantages and disadvantages of social media in the modern world.
 2. The pros and cons of online shopping for consumers.
 3. Advantages and disadvantages of renewable energy sources for environmental sustainability.
 4. The benefits and drawbacks of remote work and its impact on productivity.
 5. Advantages and disadvantages of genetic engineering in agriculture.
 6. The pros and cons of globalization on the economy and cultural diversity.
 7. Advantages and disadvantages of using technology in the classroom.
 8. The benefits and drawbacks of the sharing economy and its impact on traditional industries.
 9. Advantages and disadvantages of artificial intelligence in various sectors.
 10. The pros and cons of using mobile devices in education.

9. Narrative essay topics

Narrative essay là một thể loại bài viết essay theo chủ đề nhằm kể lại một câu chuyện cá nhân, trải nghiệm, hoặc sự kiện từ quan điểm của chính tác giả. Bài viết sẽ sử dụng một cốt truyện rõ ràng, có chi tiết mô tả và cảm xúc để tạo nên một hình ảnh sống động, hoặc sử dụng các kỹ thuật như mô tả, đối thoại, tường thuật để truyền tải câu chuyện của mình một cách hấp dẫn.

Dưới đây là 10 topics Narrative Essay hay và thú vị dành cho bạn:

 1. A memorable travel experience that changed your perspective.
 2. An unforgettable childhood memory that shaped who you are today.
 3. A challenging event or obstacle you overcame and what you learned from it.
 4. A time when you stepped out of your comfort zone and experienced personal growth.
 5. A heartwarming encounter with a stranger that restored your faith in humanity.
 6. The most adventurous or thrilling experience you’ve ever had.
 7. A life-changing decision you made and its impact on your life.
 8. A special relationship with a family member or friend that has influenced you greatly.
 9. A significant achievement or accomplishment you are proud of and the journey to reach it.
 10. An inspiring or influential person who has had a profound impact on your life.

10. Classification essay topics

Bài viết essay theo chủ đề Classification giúp người viết phân loại các đối tượng, sự vật, người hoặc ý tưởng thành các nhóm dựa trên các đặc điểm chung của đối tượng. Thông qua đó, người đọc hiểu được rõ hơn về cách sắp xếp các thành phần thành, các nhóm rõ ràng và cung cấp thông tin chi tiết về mỗi phân loại.

Dưới đây là 10 chủ đề viết essay hay về Classification:

 1. Types of social media users: The selfie enthusiasts, the political activists, the foodies, the meme sharers, etc.
 2. Types of students in a classroom: The overachievers, the class clowns, the bookworms, the athletes, etc.
 3. Types of music genres: Pop, rock, hip-hop, classical, jazz, country, etc.
 4. Types of movie genres: Action, comedy, drama, horror, science fiction, romance, etc.
 5. Types of vacation destinations: Beach resorts, mountain retreats, city tours, cultural expeditions, adventure trips, etc.
 6. Types of pet owners: Dog lovers, cat lovers, fish enthusiasts, bird keepers, reptile aficionados, etc.
 7. Types of book readers: Fiction lovers, non-fiction enthusiasts, mystery fans, fantasy geeks, self-help readers, etc.
 8. Types of workout routines: Cardio exercises, weightlifting, yoga, Pilates, HIIT workouts, martial arts, etc.
 9. Types of online shoppers: Fashionistas, gadget geeks, bargain hunters, home decor enthusiasts, bookworms, etc.
 10. Types of cooking methods: Grilling, baking, frying, steaming, roasting, slow cooking, etc.

11. Descriptive essay topics

Descriptive essay là dạng bài viết essay theo chủ đề nhằm tái hiện lại  một người, sự vật, một địa điểm hoặc một trạng thái. Khi bài viết càng thú vị, độ miêu tả càng cao, càng chân thực, mức độ đánh giá của người đọc đối với bài viết cũng từ đó tăng lên.

Dưới đây là 10 chủ đề viết essay tiếng Anh theo chủ đề hay về Descriptive:

 1. A visit to your favorite childhood place and its significance to you.
 2. The beauty and serenity of a sunrise or sunset at a beach.
 3. A bustling city street and the sights, sounds, and smells you encounter.
 4. The interior of a historic or unique building that holds special meaning.
 5. The enchanting atmosphere of a forest during different seasons.
 6. The experience of attending a live concert and the energy of the crowd.
 7. The aroma and flavors of your favorite dish or meal.
 8. The tranquility and natural beauty of a mountain landscape.
 9. The vibrant colors and intricate details of a local festival or celebration.
 10. The sensory experience of walking through a flower garden in full bloom.

12. Food and drink essay topics

Food and drink là một thể loại bài viết essay tiếng Anh theo chủ đề mà người viết sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thực phẩm và đồ uống. Mục tiêu chính của một bài viết về thực phẩm và đồ uống là khám phá các khía cạnh về dinh dưỡng, văn hóa, sức khỏe, môi trường và kinh tế liên quan đến lĩnh vực này.

Dưới đây là 10 chủ đề viết essay thú vị về Food and drink essay:

 1. The impact of fast food on public health and obesity rates.
 2. The cultural significance of traditional dishes in different countries.
 3. The environmental implications of food production and consumption.
 4. The benefits and drawbacks of vegetarian or vegan diets.
 5. The role of food in shaping personal identity and cultural heritage.
 6. The rise of food delivery services and their impact on the restaurant industry.
 7. The ethical considerations of genetically modified organisms (GMOs) in food production.
 8. The effects of food advertising on consumer choices and dietary habits.
 9. The relationship between food and emotions, such as comfort eating or stress eating.
 10. The economic challenges faced by small-scale farmers and local food systems.

Trên đây là bài viết tổng hợp các gợi ý thú vị về bài viết essay theo chủ đề theo chủ đề mà Essay 24h muốn mang đến cho bạn đọc. Các gợi ý được phân loại dựa theo từng loại essay để bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Essay 24h hy vọng với các topics viết bài essay tiếng Anh, bạn sẽ chọn được một chủ đề phù hợp cho bài viết của mình.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *