15 Bài Narrative Essay Mẫu Xuất Sắc Kèm 150+ Đề Tài

Đánh giá

Narrive essay là dạng essay rất phổ biến trong chương trình học tiếng anh. Trong narrive essay người viết có thể kể về chủ đề về gia đình, công việc, chuyến du lịch, quan điểm của cá nhân…nhằm thuyết phục người đọc. Sau đây, Essay24 sẽ tổng hợp 15 narrive essay mẫu kèm 150 đề tài hay nhất, xuất sắc nhất ở bài viết này. Mời các bạn tham khảo!

Narrive essay mẫu

1. Narrative essay mẫu about family

Tên đề tài: Essay on my family

Gợi ý 5 chủ đề narrative essay about family mới nhất

 1. Narrative essay about family love
 2. Narrative essay about family problem
 3. Narrative essay about family brainly
 4. Narrative essay about family vacation
 5. Narrative essay about A Family Tradition or Event

2. Mẫu narrative essay about job interview

Tên đề tài: A Successful Job Interview

3. Narrative essay mẫu about a personal journey of growth – Hành trình trưởng thành cá nhân

Suy ngẫm về trải nghiệm đã dẫn đến sự trưởng thành và biến đổi cá nhân trong cuộc sống của bạn.

Tên đề tài: Is It Really Too Late to Learn New Skills?

4. Narrative essay mẫu about lessons learned from failure – Bài học rút ra từ thất bại

Thảo luận về một thất bại hoặc thất bại mà bạn gặp phải và những bài học quý giá mà bạn thu được từ đó.

Tên đề tài: Plan to major in music with pre-med studies

5. Narrative essay mẫu about an unforgettable friendship – Một tình bạn khó quên

Kể lại một tình bạn quan trọng trong cuộc đời bạn, nêu bật những điều khiến nó trở nên độc đáo và có ý nghĩa.

Tên đề tài: My Childhood Friend

6. Narrative essay mẫu about a challenging academic endeavor – Hành trình nỗ lực học tập

Mô tả quá trình theo đuổi học thuật đầy thử thách, thảo luận về những trở ngại bạn gặp phải và cách bạn vượt qua chúng.

Tên đề tài: Becoming a Coach

7. Narrative essay mẫu about a memorable travel experience – 1 trải nghiệm du lịch đáng nhớ

Kể câu chuyện về một chuyến phiêu lưu du lịch đáng nhớ, những người bạn đã gặp và những hiểu biết sâu sắc bạn có được khi khám phá một địa điểm mới.

Tên đề tài: The most memorable travel experience of my life

8. Narrative essay mẫu about a turning point in your life – Bước ngoặt trong cuộc đời bạn

Thảo luận về thời điểm quan trọng đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời bạn, chẳng hạn như một quyết định hoặc nhận thức.

Tên đề tài: Turning Point of My Life

9. Narrative essay mẫu about the power of mentorship – Sức mạnh của sự cố vấn

Chia sẻ câu chuyện về một người cố vấn hoặc ai đó có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn.

Tên đề tài: The Hidden power of mentorship: First take a hard look at yourself

10. Narrative essay mẫu about overcoming a fear – Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi

Kể lại một trải nghiệm mà bạn đã đối mặt và chinh phục nỗi sợ hãi, thảo luận về việc nó đã thay đổi quan điểm của bạn như thế nào.

Tên đề tài: How I Have Challenged My Fear

11. Narrative essay mẫu about an unexpected encounter – Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Kể câu chuyện về một cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn đến một kết cục bất ngờ.

Tên đề tài: Unexpected encounter

12. Narrative essay mẫu about a personal achievement – Thành tích cá nhân

Phản ánh về thành tích cá nhân đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực để đạt đư

Tên đề tài: Greatest Professional or Academic Achievement

13. Narrative essay mẫu about a moment of empathy – Khoảnh khắc đồng cảm 

Chia sẻ câu chuyện về thời điểm bạn kết nối sâu sắc với trải nghiệm hoặc quan điểm của người khác.

Tên đề tài: Why empathy is a must-have business strategy

14. Narrative essay mẫu about The Journey to Becoming an Empowered Advocate

Tên đề tài: Sojourner Truth’s Empowering Journey: A Logical and Emotional Case for Women’s Rights

15. Narrative essay mẫu happiest day my life

Tên đề tài: Happiest Day of My Life

16. Bật mí 150 đề tài narrative essay điển hình

Bật mí 150 đề tài narrative essay điển hình

Dưới đây là danh sách 150 đề tài hay cho việc viết bài narrative essay:

 1. A Defining Moment That Changed My Perspective Forever
 2. Lessons Learned from Embracing Failure
 3. The Unlikely Friendship That Became My Lifeline
 4. Exploring a New Culture: My Eye-Opening Travel Experience
 5. Overcoming Challenges in Pursuit of Academic Excellence
 6. My Role Model: How My Parent Shaped My Values
 7. A Journey Back in Time: Rediscovering Family History
 8. The Thrill of Conquering a Fear
 9. The Impact of Social Media on My Self-Image
 10. A Glimpse into the World of Volunteer Work
 11. The Healing Power of Nature: Finding Solace in the Outdoors
 12. A Crossroads of Identity: Navigating Multicultural Heritage
 13. My Sibling Bond: From Rivalry to Lifelong Friendships
 14. The Joy of Simple Acts of Kindness
 15. A Turning Point in My Relationship with Technology
 16. Reconnecting with Old Friends: A Trip Down Memory Lane
 17. Discovering My Passion: The Journey to Finding Purpose
 18. A Family Tradition That Binds Generations Together
 19. The Art of Balancing Work, Study, and Personal Life
 20. A Humbling Experience That Taught Me Gratitude
 21. The Impact of Music on My Emotions and Memories
 22. The Power of Resilience: Bouncing Back from Adversity
 23. A Small Act of Courage That Changed Everything
 24. Navigating Cross-Cultural Friendships: Bridges Beyond Borders
 25. Revisiting Childhood Memories: The Magic of Nostalgia
 26. The Spark of Creativity: How I Found My Artistic Voice
 27. A Cultural Exchange: My Experience Hosting an Exchange Student
 28. Chasing Dreams: Pursuing a Passion Outside the Comfort Zone
 29. A Glimpse into Parenthood: Lessons Learned from Babysitting
 30. A Moment of Serenity: Finding Peace in the Midst of Chaos
 31. My Personal Superhero: The Impact of a Teacher or Mentor
 32. The Unforgettable Lessons Learned from Travel Mishaps
 33. A Book That Changed My Perspective on Life
 34. The Journey to Becoming an Empowered Advocate
 35. The Family Road Trip That Created Lifelong Memories
 36. Overcoming Prejudice: A Story of Acceptance and Growth
 37. The Evolution of My Personal Values and Beliefs
 38. A Chance Encounter That Altered My Life’s Course
 39. The Power of Vulnerability: Opening Up to Others
 40. Lessons from Loss: Coping with Grief and Moving Forward
 41. A Tale of Persistence: How I Achieved My Long-Term Goal
 42. The Joy of Helping Others: My Experience in Community Service
 43. A Cultural Awakening: Embracing Diversity in My Community
 44. The Dance of Adapting to New Environments
 45. A Family Adventure: Exploring Uncharted Territories
 46. The Call to Leadership: My Experience Taking Charge
 47. The Healing Bond Between Humans and Animals
 48. The Magic of Unplugging: Finding Connection Offline
 49. A Taste of Independence: My First Solo Travel Experience
 50. The Journey to Discovering My True Passion
 51. The Significance of Family Dinners in Modern Times
 52. Embracing Change: Transitioning from Childhood to Adulthood
 53. The Impact of a Random Act of Kindness on My Day
 54. Facing Cultural Stereotypes: My Personal Journey to Break Barriers
 55. A Journey of Self-Discovery Through Solo Travel
 56. The Influence of Childhood Dreams on My Adult Choices
 57. The Power of Visualization: Achieving Success Through Positive Thinking
 58. A Family Celebration That Filled My Heart with Joy
 59. The Unforeseen Consequences of My Impulsive Decision
 60. Finding My Voice: Overcoming Shyness and Speaking Out
 61. The Role of Humor in Strengthening Family Bonds
 62. The Magic of a Shared Passion: Creating Lasting Friendships
 63. A Life-Changing Experience from Volunteering Abroad
 64. The Journey to Finding Balance in a Hectic World
 65. The Wisdom of Generations: Learning from Elders’ Stories
 66. A Relationship Tested: Overcoming a Major Misunderstanding
 67. The Unexpected Lessons Gained from Traveling Alone
 68. The Evolution of My Relationship with Food and Body Image
 69. The Journey to Forgiving Myself: Letting Go of Past Mistakes
 70. Capturing Memories: The Significance of Family Photo Albums
 71. From Frustration to Triumph: Mastering a New Skill
 72. Navigating a Long-Distance Friendship: Building Strong Connections
 73. A Cross-Cultural Love Story: Overcoming Language Barriers
 74. My Transition to a Minimalist Lifestyle: Less Stuff, More Joy
 75. The Influence of Art and Creativity on My Personal Growth
 76. The Impact of Literature on Shaping My Worldview
 77. A Lesson in Empathy: Stepping into Someone Else’s Shoes
 78. The Unconventional Teacher Who Inspired My Love for Learning
 79. Finding Home Away from Home: The Power of Friendship
 80. A Journey to Self-Acceptance: Embracing My True Identity
 81. The Transformative Power of Music: Healing Through Melodies
 82. The Butterfly Effect: How Small Choices Led to Big Changes
 83. The Intersection of Passion and Purpose in My Career Journey
 84. A Tale of Overcoming Cultural Barriers: Making New Friends Abroad
 85. The Influence of Nature on My Mental and Emotional Well-Being
 86. Rediscovering My Hometown: Seeing Familiar Places with New Eyes
 87. The Surprising Impact of a Simple Act of Gratitude
 88. The Journey to Discovering My Ancestral Roots
 89. The Art of Communication: Bridging Gaps Within My Family
 90. A Moment of Transformation: Realizing My True Potential
 91. Chasing Dreams: The Path to Achieving My Childhood Aspirations
 92. The Impact of a Role Model on My Personal Growth
 93. A Chance Meeting That Led to a Lifelong Friendship
 94. Learning to Embrace Change and Embrace New Beginnings
 95. The Power of Encouragement: How One Person Lifted My Spirits
 96. Navigating Generational Differences: Lessons from Family Elders
 97. Overcoming Social Anxiety: My Journey to Self-Confidence
 98. The Evolution of My Relationship with Technology
 99. The Joys and Challenges of Being a Sibling: My Personal Story
 100. A Moment of Unexpected Kindness That Touched My Heart
 101. The Journey to Healing After a Personal Loss
 102. The Role of Travel in Expanding My Perspective
 103. A Lesson in Patience: Overcoming Impatience Through Challenges
 104. The Evolution of My Passion for a Hobby or Interest
 105. The Impact of Mentorship on My Professional Development
 106. Discovering My Leadership Potential Through Team Experiences
 107. A Moment of Empathy: Connecting with Someone Else’s Experience
 108. The Power of Giving Back: My Journey in Volunteerism
 109. The Process of Rebuilding Trust After Betrayal
 110. A Cultural Exchange: Navigating Different Traditions
 111. Learning to Embrace Vulnerability and Openness
 112. The Role of Family Stories in Shaping My Identity
 113. Overcoming Procrastination: My Path to Productivity
 114. The Evolution of My Relationship with Social Media
 115. The Journey to Finding My Personal Style and Expression
 116. The Power of Setting and Achieving Personal Goals
 117. Navigating Friendship Dynamics in Different Life Stages
 118. Rediscovering Lost Passions: The Joy of Reconnecting
 119. The Transformational Power of Positive Self-Talk
 120. The Journey of Healing from a Broken Heart
 121. Embracing Diversity: How I Learned to Celebrate Differences
 122. The Joys and Challenges of Being a First-Generation College Student
 123. A Moment of Serendipity: The Unplanned Yet Perfect Encounter
 124. Finding Clarity Through Journaling and Self-Reflection
 125. Navigating Generational Expectations in Career Choices
 126. The Influence of Cultural Heritage on My Sense of Identity
 127. The Power of Mentorship: Shaping My Personal and Professional Growth
 128. Learning to Let Go: My Journey to Emotional Liberation
 129. The Evolution of My Personal Philosophy and Beliefs
 130. Rediscovering Creativity: The Impact of Art on My Well-Being
 131. A Lesson in Adaptability: Navigating Unexpected Life Changes
 132. The Influence of Media on My Perceptions and Attitudes
 133. The Journey to Becoming a More Empathetic Listener
 134. Learning to Manage Stress and Maintain Inner Peace
 135. Navigating Generational Differences in Communication Styles
 136. The Power of Family Traditions in Creating Lasting Memories
 137. The Evolution of My Relationship with Time Management
 138. Rediscovering the Joy of Learning as an Adult
 139. Navigating the Balancing Act of Work and Personal Life
 140. The Influence of Cultural Upbringing on My Worldview
 141. Learning to Embrace Ambiguity and Navigate Uncertainty
 142. The Power of Reflecting on Past Mistakes for Personal Growth
 143. Navigating Parent-Child Relationships as an Adult
 144. Rediscovering Lost Connections: The Joy of Reuniting
 145. A Lesson in Compassion: How I Learned to Understand Others
 146. The Journey to Discovering My True Passion and Purpose
 147. The Influence of Role Models in Shaping My Values
 148. Learning to Embrace Change in Relationships and Friendships
 149. Navigating Cross-Cultural Communication: Bridging Differences
 150. The Power of Self-Care: Prioritizing My Well-Being in Everyday Life

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp thư viện 150 đề tài và 15 bài narrative essay mẫu mới nhất, hay nhất, kèm theo link tải miễn phí bên dưới mỗi mẫu để các bạn dễ dàng tải về tham khảo và chỉnh sửa. Hy vọng sẽ giúp ích thêm kiến thức bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *