Expository Essay Là Gì? Cấu Trúc Bài Expository Essay Điển Hình

Đánh giá

Bài viết Expository essay đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và có chất thuyết phục. Nhiệm vụ chính của một Expository essay là giải thích, phân tích, hoặc trình bày một ý hay một thông tin đặc biệt, không chứa yếu tố cảm xúc hoặc ý kiến cá nhân của tác giả. Trong bài viết này, Essay24h sẽ chia sẻ Expository essay là gì? và cách viết một Expository essay một cách có hệ thống và mạch lạc. Hãy cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc để làm cho bài viết của bạn đủ sức thuyết phục và ấn tượng.

1. Expository essay là gì?

Expository essay là một loại bài viết có mục đích chính là giải thích, mô tả, hoặc trình bày một ý, một khái niệm, hoặc một quá trình một cách rõ ràng và logic. Loại bài viết này không chứa suy nghĩ cá nhân hay cảm xúc của người viết, mà tập trung vào việc cung cấp thông tin chi tiết và đối tượng để giúp độc giả hiểu rõ về chủ đề được đề cập.

Expository essay là gì?

3 đặc điểm chính của expository essay bao gồm:

Sự rõ ràng: Expository essay đặt mục tiêu là truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu. Người đọc dễ nắm bắt ý chính của bài viết mà không gặp khó khăn.

Thông tin chi tiết: Bài viết thường đi sâu vào chi tiết và cung cấp ví dụ, dữ liệu, hoặc thông tin hỗ trợ để minh họa và chứng minh ý chính.

Cấu trúc Logic: Expository essay thường theo một cấu trúc logic, với lời giới thiệu (introduction) chứa thesis statement, thân bài (body) được tổ chức thành các đoạn với từng ý chính, và kết luận (conclusion) tóm tắt lại những điểm quan trọng.

Các chủ đề của expository essay có thể rất đa dạng, từ mô tả một quy trình, giải thích một ý tưởng, so sánh và tương phản các khái niệm, đến phân tích một vấn đề. Mục tiêu là giúp người đọc hiểu được thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất có thể.

2. 5 loại bài Expository essay

Dưới đây là một số loại expository essay phổ biến:

2.1. Mô tả (Descriptive Expository Essay)

Mục Đích: Tập trung vào việc mô tả một người, địa điểm, sự kiện hoặc đối tượng cụ thể.

Ví Dụ: Mô tả về một ngày lễ, một địa danh nổi tiếng, hoặc một trải nghiệm cá nhân.

2.2. Quy Trình (Process Expository Essay)

Mục Đích: Hướng dẫn độc giả qua một quá trình cụ thể bằng cách sắp xếp các bước theo thứ tự logic.

Ví Dụ: Hướng dẫn cách làm một món ăn, quy trình làm việc, hoặc quá trình sản xuất sản phẩm.

2.3. So Sánh và Tương Phản (Compare and Contrast Expository Essay)

Mục Đích: Phân tích sự giống nhau và khác biệt giữa hai hoặc nhiều vật thể, ý tưởng hoặc sự kiện.

Ví Dụ: So sánh hai phương pháp giáo dục, tương phản giữa hai tác phẩm nghệ thuật, hoặc so sánh văn hóa của hai quốc gia.

2.4. Nguyên Nhân và Hậu Quả (Cause and Effect Expository Essay)

Mục Đích: Phân tích mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả giữa các sự kiện hoặc tình huống.

Ví Dụ: Đánh giá nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu, hiệu ứng của công nghệ trí tuệ nhân tạo trên xã hội.

2.5. Định Nghĩa (Definition Expository Essay)

Mục Đích: Định nghĩa một khái niệm hoặc từ ngữ cụ thể và cung cấp thông tin chi tiết để làm rõ ý nghĩa.

Ví Dụ: Định nghĩa về niềm đam mê, sự nghiệp thành công, hoặc khái niệm văn hóa.

Lưu ý rằng có thể có sự chồng chéo giữa các loại expository essay, và nhiều bài viết có thể kết hợp các yếu tố của nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào mục đích cụ thể của người viết.

Nếu bạn cần sự trợ giúp với việc viết bài luận Tiếng Anh, hãy liên hệ với Essay24h – chuyên gia nhận viết assignment ,essay uy tín và chất lượng hàng đầu. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã giúp hàng nghìn học sinh và sinh viên thành công hoàn thành bài luận của họ.

3. Cấu trúc bài Expository essay

Cấu trúc của một bài viết Expository Essay thường theo một mô hình có ba phần chính: Lời Giới Thiệu (Introduction), Thân Bài (Body), và Kết Luận (Conclusion).

Cấu trúc bài Expository essay

3.1. Lời giới thiệu (Introduction)

 • Câu Giới Thiệu (Hook): Một câu mở đầu thu hút sự chú ý của độc giả.
 • Thông tin liên quan: Cung cấp ngắn gọn thông tin liên quan đến chủ đề.
 • Luận điểm Chính (Thesis Statement): Một câu tuyên bố rõ ràng và ngắn gọn đặt ra ý chính của bài viết.

3.2. Thân bài (Body)

 • Đoạn 1 – N (Paragraphs 1 – N): Mỗi đoạn tập trung vào một ý chính cụ thể, bắt đầu bằng một câu mở đầu đặt ra ý chính (topic sentence).
 • Hỗ Trợ Ý Chính: Mô tả, giải thích, hoặc chứng minh ý chính thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết, ví dụ cụ thể, hoặc dữ liệu hỗ trợ.
 • Sử dụng câu liên kết: Sử dụng câu chuyển đổi và các câu liên kết để giữ cho bài viết mạch lạc và logic.

3.3. Kết Luận (Conclusion)

 • Tóm Tắt Ý Chính: Tóm tắt lại những điểm quan trọng đã được đề cập trong thân bài.
 • Lặp Lại Thesis Statement: Lặp lại hoặc tái sử dụng tuyên bố chính để làm nổi bật ý chính của bài viết.
 • Kết Luận Mở (Closing Statement): Kết thúc bài viết bằng một câu kết luận mở, khuyến khích suy nghĩ hay hành động tiếp theo từ độc giả.

Lưu ý Quan Trọng:

 • Thứ tự Logic: Các ý trong thân bài nên được tổ chức theo thứ tự logic để người đọc có thể dễ dàng theo dõi luồng ý.
 • Dùng ngôn ngữ rõ ràng: Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác, tránh những từ ngữ phức tạp và không cần thiết.
 • Sự thống nhất: Bảo đảm rằng tất cả các ý trong bài viết hỗ trợ và liên quan chặt chẽ đến tuyên bố chính.

Qua cấu trúc này, người viết có thể trình bày ý của mình một cách rõ ràng và hợp lý trong một bài viết Expository Essay.

4. Ví dụ cách viết bài Expository essay điển hình

Expository Essay Example: The Impact of Technology on Education (Tác Động của Công Nghệ vào Giáo Dục)

4.1. Introduction

Hook: In today’s rapidly evolving world, technology has become an integral part of our daily lives, influencing various aspects, including education. (Trong thế giới đang phát triển nhanh chóng hiện nay, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, trong đó có giáo dục.)

Background Information: Over the past few decades, classrooms have transformed with the infusion of technology, reshaping the way students learn and teachers instruct. (Trong vài thập kỷ qua, lớp học đã thay đổi với sự kết hợp của công nghệ, tái tạo cách học của sinh viên và cách giáo viên giảng dạy.)

Thesis Statement: This essay will explore the profound impact of technology on education, examining its benefits and potential challenges. (Bài viết này sẽ khám phá tác động sâu sắc của công nghệ vào giáo dục, xem xét những lợi ích và thách thức tiềm ẩn.)

4.2. Body

Body Paragraph 1:

Topic Sentence: One of the key advantages of technology in education is enhanced accessibility to information. (Một trong những ưu điểm chính của công nghệ trong giáo dục là tăng cường khả năng tiếp cận thông tin.)

Supporting Details: With the internet and digital resources, students can access a vast array of information at their fingertips, breaking down geographical and resource barriers. (Với internet và tài nguyên số, sinh viên có thể tiếp cận một loạt thông tin ngay tại đầu ngón tay, phá vỡ rào cản địa lý và tài nguyên.)

Transitions: Furthermore, online platforms provide a collaborative environment, fostering global connectivity among students and educators. (Hơn nữa, các nền tảng trực tuyến cung cấp môi trường hợp tác, khuyến khích kết nối toàn cầu giữa sinh viên và giáo viên.)

Body Paragraph 2:

Topic Sentence: Technology facilitates personalized learning experiences. (Công nghệ tạo điều kiện học cá nhân hóa.)

Supporting Details: Adaptive learning platforms and educational apps cater to individual learning styles, allowing students to progress at their own pace. (Các nền tảng học tương tác và ứng dụng giáo dục đáp ứng theo phong cách học cá nhân, cho phép sinh viên tiến triển theo tốc độ của mình.)

Transitions: Consequently, technology empowers educators to tailor their teaching methods, addressing diverse learning needs within a single classroom setting. (Do đó, công nghệ giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy của họ, giải quyết nhu cầu học đa dạng trong một lớp học.)

Body Paragraph 3:

Topic Sentence: However, the integration of technology in education is not without challenges. (Tuy nhiên, tích hợp công nghệ vào giáo dục không phải là không có thách thức.)

Supporting Details: Some argue that excessive screen time may lead to reduced face-to-face interactions among students and hinder the development of essential social skills. (Một số người cho rằng thời gian màn hình quá mức có thể dẫn đến giảm tương tác trực tiếp giữa sinh viên và làm giảm khả năng phát triển kỹ năng xã hội quan trọng.)

Transitions: Despite these concerns, proponents assert that when used mindfully, technology can enhance collaboration and communication skills in the digital age. (Mặc dù có những lo ngại này, những người ủng hộ khẳng định rằng khi sử dụng một cách cẩn thận, công nghệ có thể nâng cao kỹ năng hợp tác và giao tiếp trong thời đại số.)

4.3. Conclusion

Restatement of Thesis: In conclusion, the impact of technology on education is multifaceted. (Tóm lại, tác động của công nghệ vào giáo dục là đa chiều.)

Summary: While it has democratized access to information and facilitated personalized learning, concerns about social implications persist. (Trong khi nó đã làm cho việc tiếp cận thông tin dễ dàng và hỗ trợ học cá nhân, những lo ngại về mặt xã hội vẫn tồn tại.)

Final Thoughts: Striking a balance between harnessing the benefits of technology and mitigating its challenges is crucial to ensure that education continues to evolve in a positive direction. (Đạt được sự cân bằng giữa tận dụng lợi ích của công nghệ và giảm thiểu thách thức là quan trọng để đảm bảo rằng giáo dục tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.)

Expository essay là một dạng bài viết mô tả mục tiêu truyền đạt thông tin một cách rõ ràng. Điều quan trọng là xác định luận điểm, chia nhỏ thành các ý phụ được hỗ trợ bằng thông tin chi tiết và ví dụ.  Essay24h mong rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu Expository essay là gì và biết cách viết từ phần chi tiết, gây ấn tượng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Essay24h trong các bài viết tiếp theo để có nhiều kiến thức và kinh nghiệm mới nhất.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *