Cách Viết Outline Essay Hiệu Quả: Cấu Trúc Bài Rõ Ràng Và Logic

Đánh giá

Viết Outline Essay là bước quan trọng để viết nên một bài Essay hay và chất lượng, giúp người viết định hình được lối viết, hạn chế lạc đề. Vậy cách viết Outline Essay như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Trong bài viết này, Essay 24h sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ thêm về vấn đề này. Cùng tìm hiểu ngay.

Cách viết Outline Essay

1. 5 bước để viết outline essay

Outline của một bài Essay được ví như cái khung của một căn nhà. Chỉ khi cái khung đó chắc chắn thì căn nhà mới có thể bền vững được. Vì thế, để xây dựng được một khung bài viết tốt, bạn có thể thực hiện theo quy trình các bước dưới đây.

1.1. Hiểu rõ yêu cầu đề bài và mục tiêu của bài viết

Trước khi xây dựng khung outline cho bài viết, bạn nên đọc kỹ đề bài để hiểu các nội dung được yêu cầu trong bài viết. Từ đó, bạn sẽ xác định được đối tượng thảo luận, phạm vi và những lưu ý liên quan. Sau đó, bạn cần xác định được loại bài viết luận này là gì? Có rất nhiều loại bài essay, tùy thuộc vào đó mà mục đích viết của từng bài cũng sẽ khác nhau.

Ví dụ mục đích của Opinion Essay là trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân. Descriptive Essay dùng để miêu tả hoặc mô tả một sự vật, hiện tượng nào đó. Compare and Contrast Essay dùng để so sánh và đối chiếu giữa các đối tượng được thảo luận. Vì thế, bạn cần làm rõ được điều này trước khi bắt đầu viết Outline Essay.

1.2. Thu thập và sắp xếp ý tưởng chính

Sau khi đã xác định được yêu cầu và mục đích của bài viết, bạn có thể lên ý tưởng cho các luận điểm sẽ xuất hiện trong bài. Tiếp đó, các luận điểm này nên được sắp xếp một cách có hợp lý để tạo nên sự logic, mạch lạc cho bài viết sau này.

1.3. Xác định các phần chính và phân định chúng

Mặc dù các ý tưởng đều có thể được đưa vào bài viết, tuy nhiên bạn nên xác định rõ cần làm nổi bật phần nào, đâu mới là nội dung quan trọng bạn muốn thể hiện trong bài. Vì thế, bạn hãy phân định các ý tưởng này thành những nội dung chính và phụ. Nhờ đó, bài viết của bạn sẽ có chiều sâu hơn, tránh viết rộng nhưng nội dung lại quá lan man.

1.4. Xác định thứ tự và mối quan hệ giữa các phần

Các ý chính trong bài đều có quan hệ phù hợp với nhau. Hơn nữa, mỗi dạng bài Essay đều có một cấu trúc riêng, vì thế sắp xếp các ý tưởng trong bài là vô cùng quan trọng. Ví dụ bạn có thể tham khảo cách viết Outline Essay với chủ đề “The benefit of science for people” với các ý tưởng sau:

 • Science plays a crucial role in improving the quality of life for people. 
 • Science is instrumental in addressing global challenges such as climate change, food security, and energy sustainability. 
 • Science provides a foundation of knowledge based on empirical evidence. 
 • Scientific advancements drive innovation and economic growth. 
 • Science can bridge gaps and promote inclusivity in society.

1.5. Sắp xếp các ý con và câu chuyển tiếp giữa chúng

Sau khi xây dựng được một khung các luận điểm lớn, bạn cần đưa ra các luận cứ nhỏ hơn để hỗ trợ làm rõ cho luận điểm chính đó. Tuy nhiên, việc sắp xếp các ý con này cũng quan trọng và cần phải phù hợp để có thể phát huy được hết hiệu quả của chúng. 

Ngoài ra, một luận điểm lớn sẽ thường được tách thành một đoàn văn. Vì thế khi chuyển đoạn, bạn hãy nhớ đừng quên sử dụng các câu chuyển đoạn phù hợp, tạo sự liên kết, mạch lạc giữa các đoạn văn.

Nếu bạn cần sự trợ giúp với việc viết bài luận Tiếng Anh, hãy liên hệ với Essay24h – chuyên gia về dịch vụ nhận làm luận văn tiếng anh , essay uy tín và chất lượng hàng đầu. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã giúp hàng nghìn học sinh và sinh viên thành công hoàn thành bài luận của họ.

2. 4 Lời khuyên và quy tắc khi viết outline

Đối với cách viết Outline Essay, hình thức và cách trình bày phù hợp sẽ giúp bạn và người đọc hiểu rõ nội dung và cách sắp xếp nội dung tốt hơn. Vậy khi vậy khi xây dựng outline, người viết nên nắm rõ các quy tắc nào?

2.1. Lựa chọn hình thức và cấu trúc outline phù hợp

Như đã nói ở trên, các dạng bài Essay khác nhau có cấu trúc bài khác nhau, đặc biệt là trong phần thân bài. Vì thế, bạn cần đọc kỹ và hiểu về đề bài để xác định được rằng cấu trúc outline nào sẽ phù hợp với bài viết của mình, từ đó mang lại hiệu quả tốt nhất cho bài viết.

2.2. Sử dụng các cấp độ thụt đầu dòng và số hiệu

Các luận điểm trong outline sẽ được trình bày từ lớn đến nhỏ. Vì thế để có thể dễ dàng phân biệt được cấp độ của từng luận điểm, luận cứ này, bạn nên ưu tiên sử dụng các cấp độ thụt đầu dòng và số hiệu trong outline.

2.3. Đảm bảo tính logic và mạch lạc trong sự kết nối giữa các mục

Các ý tưởng trong bài outline nên được sắp xếp một cách phù hợp, có trật tự và đảm bảo sự logic. Ngoài ra, các ý cũng có thể được sắp xếp theo mức độ từ lớn đến nhỏ hoặc từ rộng đến hẹp để phù hợp với nội dung của bài. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các câu nối, từ nối để tăng tính mạch lạc cho các ý tưởng của mình.

2.4. Kiểm tra và điều chỉnh outline cho sự hoàn thiện

Sau khi xây dựng xong toàn bộ các ý tưởng và nội dung trong outline, bước cuối cùng là kiểm tra và điều chỉnh lại các luận điểm một cách phù hợp hơn. Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng để bạn loại bỏ những nội dung không cần thiết có xuất hiện trong bài.

3. Ví dụ minh họa về cách viết outline essay

Để làm rõ hơn các nội dung trên, Essay 24h gửi đến bạn đọc một số ví dụ minh họa về cách viết Outline Essay dưới đây:

Outline essay mẫu

3.1. Ví dụ về viết outline cho bài viết argumentative essay

Chủ đề: Should we buy cars?

 1. Introduction
 2. Hook: Start with a thought-provoking question or an engaging statistic about car ownership.
 3. Background information: Provide a brief overview of the prevalence of car ownership and its impact on society and the environment.
 4. Thesis statement: Clearly state your position on whether or not we should buy cars and provide a preview of your main arguments.
 5. Body
 6. First Argument: Convenience and Personal Mobility
 7. Supporting point 1: Cars provide convenience and flexibility in terms of transportation, allowing individuals to travel at their own pace and schedule.
 8. Supporting point 2: Cars offer personal mobility, particularly in areas with limited public transportation options or for individuals with specific mobility needs.
 9. Supporting point 3: Cars can enhance productivity and efficiency by reducing travel time and providing door-to-door transportation.
 10. Second Argument: Environmental Impact and Sustainability
 11. Supporting point 1: Cars contribute to air pollution and greenhouse gas emissions, exacerbating climate change and affecting air quality.
 12. Supporting point 2: Car manufacturing and maintenance require significant energy resources and contribute to natural resource depletion.
 13. Supporting point 3: Encouraging alternative modes of transportation, such as public transit, cycling, or walking, promotes sustainable and environmentally friendly practices.
 14. Counterargument: Addressing potential objections
 15. Address a common objection to not buying cars, such as limited public transportation availability or inconveniences associated with alternative modes of transportation.
 16. Refute the objection by highlighting the advancements in public transit infrastructure, the health benefits of active transportation, and the potential cost savings.

III. Conclusion

 1. Restate your position on whether or not we should buy cars and summarize the main arguments presented.
 2. Consider the balance between convenience and environmental impact in making decisions about car ownership.
 3. Closing thoughts: Conclude with a thought-provoking statement urging readers to consider the long-term effects of car ownership on the environment and explore sustainable transportation alternatives.

3.2. Ví dụ về viết outline cho một bài viết descriptive essay

Chủ đề: Future life you want.

 1. Introduction
 2. Hook: Start with an intriguing description or a thought-provoking question about the future.
 3. Introduce the concept of envisioning the future life you desire.
 4. Thesis statement: Clearly state the vision of your future life and set the tone for the essay.
 5. Body
 6. Setting and Environment
 7. Describe the physical location and environment of your ideal future life, such as a bustling city, serene countryside, or futuristic metropolis.
 8. Highlight specific features or elements that contribute to the ambiance, such as clean energy sources, green spaces, or advanced technology integration.
 9. Home and Living Space
 10. Describe your dream home, including its architectural style, design, and layout.
 11. Discuss the amenities and technologies that make your living space comfortable and convenient.
 12. Elaborate on the interior design, décor, and personal touches that reflect your lifestyle and preferences.
 13. Relationships and Community
 14. Describe the ideal relationships and connections you envision with family, friends, and community.
 15. Discuss the supportive and inclusive community that fosters personal growth, collaboration, and a sense of belonging.
 16. Highlight the opportunities for cultural exchange, social activities, and shared experiences within the community.
 17. Career and Personal Fulfillment
 18. Discuss your desired career path and the fulfillment it brings to your life.
 19. Describe the opportunities for professional growth, creativity, and innovation in your chosen field.
 20. Discuss the work-life balance and how it contributes to your overall happiness and well-being.

III. Conclusion

 1. Summarize the key elements of your envisioned future life.
 2. Reflect on the importance of having a clear vision and aspirations for the future.
 3. Closing thoughts: Conclude with an inspiring statement about the power of imagination and the potential to create the future life you desire.

3.3. Ví dụ về viết outline cho một bài viết compare and contrast essay

Chủ đề: Living in the Countryside vs. Living in the City

 1. Introduction
 2. Hook: Start with an engaging statement or a question about the advantages and disadvantages of living in different environments.
 3. Introduce the topic and provide a brief overview of living in the countryside and living in the city.
 4. Thesis statement: Clearly state your stance on which living environment is preferable and provide a preview of the main points to be discussed.
 5. Similarities
 6. First aspect: Access to amenities and services
 7. Discuss how both living environments provide access to basic amenities such as healthcare, education, and shopping.
 8. Highlight the availability of services and facilities, such as transportation, utilities, and recreational activities, in both settings.
 9. Second aspect: Social opportunities and community engagement
 10. Discuss how both living environments offer opportunities for social interaction and community engagement.
 11. Highlight the presence of community events, cultural activities, and networking opportunities in both the countryside and the city.

III. Differences

 1. First aspect: Environment and lifestyle
 2. Describe the natural surroundings and peacefulness of the countryside, emphasizing the connection to nature and the slower pace of life.
 3. Describe the urban environment of the city, highlighting the vibrant atmosphere, cultural diversity, and fast-paced lifestyle.
 4. Second aspect: Cost of living
 5. Discuss the differences in the cost of housing, transportation, and daily expenses between the countryside and the city.
 6. Highlight the potential advantages and disadvantages of each environment in terms of affordability and financial considerations.
 7. Third aspect: Job opportunities and career prospects
 8. Discuss the availability of job opportunities and career prospects in both the countryside and the city.
 9. Compare the potential advantages and disadvantages of each environment in terms of employment options, career advancement, and income potential.
 10. Conclusion
 11. Summarize the key similarities and differences between living in the countryside and living in the city.
 12. Restate your stance on which living environment you find preferable, considering the aspects discussed.
 13. Closing thoughts: Conclude with a thought-provoking statement about the importance of considering personal preferences and priorities when choosing a living environment.

Trên đây là tổng hợp hướng dẫn cách viết Outline Essay mà Essay 24h đã tổng hợp lại. Hy vọng với các nội dung và ví dụ có trong bài viết, bạn đọc đã hiểu hơn về tầm quan trọng của bước xây dựng outline essay để có được một bài viết hay và chất lượng hơn.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *