Miễn Phí Tải 10 Bài Assignment Mẫu Từ Mọi Chủ Đề

5/5 - (1 bình chọn)

Assignment tương đương với bài tập về nhà được các thầy cô giáo dùng để đánh giá năng lực của học sinh, sinh viên. Bài viết dưới đây chia sẻ các bài assignment mẫu tiêu biểu, đạt điểm cao. Các bạn cùng tìm hiểu luôn nhé.

1. Bài assignment mẫu về Accounting

Bài assignment mẫu về Accounting

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Strategic changes and firm performance of Telstra Corporation Limited – Thay đổi chiến lược và hoạt động của công ty Telstra Corporation Limited

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • The report intends to address the significant areas of performance by the company by conducting ratio analysis and itemized study of important items and thereby focusing on the areas to be improved by the company. External influences that do not cover the financial aspect but may affect the investor’s decision have been also identified and discussed.
 • Báo cáo dự định giải quyết các lĩnh vực hoạt động quan trọng của công ty bằng cách tiến hành phân tích tỷ lệ và nghiên cứu từng khoản mục quan trọng và tập trung vào những lĩnh vực mà công ty cần cải thiện. Những tác động bên ngoài không liên quan đến khía cạnh tài chính nhưng có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư cũng đã được đưa vào thảo luận.

2. Bài assignment mẫu về Finance

Bài assignment mẫu về Finance

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Data analysis of finance of  organization Prospect Plc. – Phân tích dữ liệu tài chính của tổ chức Prospect Plc.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • Based on the problem definition and financial and accounting data the desired values are calculated for the case of Prospect Plc. organization and a detailed financial management and control analysis is given in the below sections.
 • Dựa trên các định nghĩa vấn đề và dữ liệu tài chính kế toán, các giá trị mong muốn của tổ chức Prospect Plc. để phân tích quản lý tài chính, kiểm soát  chi tiết được đưa ra trong các phần dưới đây.

3. Bài assignment mẫu về Organisation Behaviour

Bài assignment mẫu về Organisation Behaviour

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Researching and analyzing employee organizational behavior at PepsiCo is based on various theories and models – Nghiên cứu và phân tích hành vi tổ chức của nhân viên trong công ty Pepsi dựa trên lý thuyết và các mô hình khác nhau.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • Research has been accomplished for PepsiCo to discover it as a significant finding. Research has recouped from the data that PepsiCo is considering. The association’s representatives and high authorities are given positive direction about this with the goal that the organization’s prosperity is expanded.
 • Nghiên cứu được thực hiện để PepsiCo phát hiện ra tầm quan trọng của hành vi tổ chức . Nghiên cứu thu dữ liệu từ đại diện hiệp hội và chính quyền cấp cao của công ty Pepsi  từ đó đưa ra các đạo tích cực về hành vi tổ chức với mục tiêu phát triển tổ chức thịnh vượng hơn.

4. Bài assignment mẫu về Business

Bài assignment mẫu về Business

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Introducing about globalization problems of L’Oréal’s Company – Giới thiệu về vấn đề toàn cầu hóa của Công ty L’Oréal.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • This paper will go at the foundations of globalization and also provide a globalization concept. It will also feature a PESTLE view of the organisation and a discussion of digital technology’s serious influence on globalization. An introduction of globalization problems as well as the strategic issues experienced by the chosen corporation. Finally, it will offer recommendations for how the organization might overcome these challenges. 
 • Bài viết này sẽ tập trung vào nền tảng toàn cầu và cung cấp khái niệm toàn cầu hóa. Đồng thời giới thiệu quan điểm PESTLE về tổ chức và thảo luận về ảnh hưởng nghiêm trọng của công nghệ kỹ thuật số đối với toàn cầu hóa. Sau đó phân tích các vấn đề chiến lược mà tập đoàn được chọn gặp phải. Cuối cùng, đưa ra các khuyến nghị để tổ chức có thể vượt qua những thách thức này.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thực hiện bài luận Tiếng Anh thì có thể liên hệ sự trợ giúp đến từ Essay24h – Đơn vị chuyên viết thuê assignment uy tín, chất lượng hàng đầu. Với đội ngũ CTV trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, Essay24h đã giúp đỡ hàng nghìn HSSV hoàn thành xuất sắc bài assignment.

5. Bài assignment mẫu về Business Environment

Bài assignment mẫu về Business Environment

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Sioux High Tech Software Ltd analysis bussiness inviroment help brand – Sioux stronger in technology industry in both domestic and foreign markets – Sioux High Tech Software Ltd phân tích môi trường kinh doanh giúp thương hiệu – Sioux vững mạnh hơn trong ngành công nghệ ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • The report provides in depth knowledge of micro and macro environmental factors in which business organization operates. It also describes different business analysis tools such as PESTEL and SWOT analysis which should be carried out by the strategy maker of the organization. Base on this report, Sioux High Tech Software Ltd not only can give out the potential strategies to bring the effectiveness and profit to organization business, they also can grow theirs brand – Sioux stronger in technology industry in both domestic and foreign markets. 
 • Báo cáo cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu về môi trường vi mô, vĩ mô và các yếu tố trong đó tổ chức kinh doanh hoạt động. Đồng thời mô tả, phân tích bằng các công cụ khác nhau như phân tích PESTEL và SWOT. Dựa trên báo cáo này, Sioux High Tech Software Ltd không chỉ có thể cung cấp chiến lược tiềm năng để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, mà họ còn có thể phát triển thương hiệu – Sioux mạnh mẽ hơn trong ngành công nghệ ở cả thị trường trong và ngoài nước.

6. Bài assignment mẫu về Health Social Care

Bài assignment mẫu về Health Social Care

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

The importance of duty of care and how complaints procedures promote safe practice – Tầm quan trọng của nghĩa vụ chăm sóc và cách khiếu nại thủ tục thúc đẩy thực hành an toàn.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • This essay aims to discuss the importance of duty of care and how complaints procedures promote safe practice. It will also discuss how to respond to abuse and neglect concerns and balancing service user rights. This essay will discuss the complaint procedure and failures in duty of care Duty of care is the responsibilty to protect vulnerable service users from harm and help individuals to lead an independent life as much as possible. 
 • Bài tiểu luận này nhằm mục đích thảo luận về tầm quan trọng của nghĩa vụ chăm sóc và cách khiếu nại thủ tục thúc đẩy thực hành an toàn. Đồng thời thảo luận về cách ứng phó với lạm dụng, bỏ qua mối quan tâm và cân bằng quyền lợi của người sử dụng dịch vụ. Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về thủ tục khiếu nại và thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc Nghĩa vụ chăm sóc là trách nhiệm bảo vệ những người sử dụng dịch vụ dễ bị tổn thương khỏi bị tổn hại và giúp các cá nhân sống một cuộc sống độc lập càng nhiều càng tốt.

7. Bài assignment mẫu về Human Resource

Bài assignment mẫu về Human Resource

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Human resources managerment at banks in canada – Quản lý nhân sự tại các ngân hàng ở canada.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • HRM is of great importance in banks. The training and development of employees is very much important. Recruitment and selection must also be done very efficiently. The major challenge for this industry is, “attracting the right talent and retaining them.” To conclude the growth of banking sector in the future depends upon appropriate HRM policies which will assist the employees in achieving their personal goals and in turn will enhance the individual’s contribution to the organization. Objectives of the employees should be met if employees are to be maintained, retained and motivated.
 • HRM có tầm quan trọng rất lớn trong các ngân hàng. Công tác đào tạo và phát triển nhân viên là rất nhiều quan trọng. Công tác tuyển mộ, tuyển chọn cũng phải hết sức một cách hiệu quả. Thách thức lớn đối với ngành công nghiệp này là “thu hút nhân tài phù hợp và giữ chân họ.” Để kết luận sự tăng trưởng của ngành ngân hàng trong tương lai phụ thuộc vào những cơ sở thích hợp Các chính sách HRM sẽ hỗ trợ nhân viên đạt được các mục tiêu cá nhân của họ và đến lượt nó sẽ nâng cao sự đóng góp của cá nhân cho tổ chức.

8. Bài assignment mẫu về Leadership

Bài assignment mẫu về Leadership

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Leadership and decision making – Lãnh đạo và ra quyết định.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • It is hard to become an effective leader, that’s why the young generation can use different tools to identify the strengths and weaknesses that they need to improve to shorten the time to become a successful leader. In this report, self-diagnostic tools to identify strengths and weaknesses, from there a development plan is formed and a leader will give feedback about my leadership development plan for space of improvement.
 • Thật khó để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, đó là lý do tại sao thế hệ trẻ có thể sử dụng những cách khác nhau công cụ để xác định những điểm mạnh và điểm yếu mà họ cần cải thiện để rút ngắn thời gian trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Trong báo cáo này, các công cụ tự chẩn đoán để xác định điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hình thành kế hoạch phát triển và lãnh đạo sẽ phản hồi về kế hoạch phát triển lãnh đạo của tôi cho không gian cải tiến.

9. Bài assignment mẫu về Education

Bài assignment mẫu về Education

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

To what extent can education compensate for social disadvantage – Giáo dục có thể bù đắp những thiệt thòi xã hội đến mức độ nào.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • This essay aims to critically discuss the extent in which education can compensate for social disadvantage. Several government policies such as free school meals and pupil premium will be examined and the extent in which they have helped disadvantaged pupils will be considered. 
 • Bài tiểu luận này nhằm mục đích thảo luận nghiêm túc về mức độ mà giáo dục có thể bù đắp vì thiệt thòi xã hội. Một số chính sách của chính phủ như bữa ăn miễn phí tại trường và phí bảo hiểm học sinh sẽ được kiểm tra và mức độ mà họ đã giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét.

10. Bài assignment mẫu về Management

Bài assignment mẫu về Management

Chủ đề bài mẫu (Song ngữ Anh – Việt)

Management Practice in Bangladesh – Thực hành quản lý ở Bangladesh.

Câu hỏi cần trả lời trong bài mẫu đó (Song ngữ Anh – Việt)

 • Manager is someone who coordinates and oversees the work of other people so organizational goals can be accomplished. Analysing four kinds of management function.
 • Người quản lý là người điều phối và giám sát công việc của những người khác nên tổ chức mục tiêu có thể được thực hiện. Phân tích bốn loại chức năng quản lý.

Bài viết trên đã chia sẻ mười kiểu bài assignment mẫu với các chủ đề khác nhau. Hy vọng các bài assignment mẫu này sẽ giúp ích được cho bạn.

author image

CEO Vũ Hà Minh

Mục tiêu của CEO Vũ Hà Minh là tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Anh không chỉ xem công việc tại Essay24h là nơi làm việc mà còn là nơi thể hiện đam mê và định hình mục tiêu sống của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *